ภาษาอังกฤษ ป.1

mom's picture

อังกฤษป1 เทอม2 ปลายภาค ชุด2

อังกฤษป1 เทอม2 ปลายภาค ชุด2

watana's picture

ภาษาอังกฤษ ป1 เทอม2ปลายภาค ชุด1

 

ภาษาอังกฤษ ป1 เทอม2ปลายภาค ชุด1

watana's picture

ภาษาอังกฤษ ป.1 (31 ก.ค.53)

Pronouns

จงเปลี่ยนคำที่ขีดเส้นใต้ โดยแทนที่ด้วยสรรพนามที่กำหนดมาให้   (He, She, It, We, They)

1. Peter is a student.                   ................is a student.           

Syndicate content