ภาษาอังกฤษ ป.3

mom's picture

ภาษาอังกฤษ ป3 เทอม2ปลายภาค ชุด5

ภาษาอังกฤษ ป3 เทอม2ปลายภาค

mom's picture

ภาษาอังกฤษ ป3 เทอม2ปลายภาค ชุด4

ภาษาอังกฤษ ป3 เทอม2ปลายภาค ชุด4

mom's picture

ภาษาอังกฤษ ป3 เทอม2ปลายภาค ชุด3

ภาษาอังกฤษ ป3 เทอม2ปลายภาค ชุด3

mom's picture

ภาษาอังกฤษ ป3 เทอม2ปลายภาค ชุด2

ภาษาอังกฤษ ป3 เทอม2ปลายภาค ชุด2

watana's picture

ภาษาอังกฤษ ป3 เทอม2ปลายภาค ชุด1

ภาษาอังกฤษ ป3 เทอม2ปลายภาค ชุด1

watana's picture

แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป.3

แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป.3 (@12/6/53)

จงอ่านเนื้อเรื่องแล้วตอบคำถาม

        On Saturday Ann gets up at 8 o'clock. She always walks around the garden after having breakfast.  Then she goes to the market to buy some pork, beef and vegetables.  Ann often buys many fruits, too.  Sometimes she has lunch at the market.  In the afternoon she swims with her friends.  They always have tea together.l

Syndicate content