วิทยาศาสตร์ ป.3

mom's picture

วิทยาศาสตร์ ป3 เทอม2 ปลายภาคชุด 2

วิทยาศาสตร์ ป3 เทอม2 ปลายภาคชุด 2

mom's picture

-วิทยาศาสตร์ ป3 เทอม2 ปลายภาคชุด 3

วิทยาศาสตร์ ป3 เทอม2 ปลายภาคชุด 3

mom's picture

วิทยาศาสตร์ ป1 เทอม2 ปลายภาคชุด 2

วิทยาศาสตร์ ป1 เทอม2 ปลายภาคชุด 2

watana's picture

วิทยาศาสตร์ ป3 เทอม2 ปลายภาคชุด 1

วิทยาศาสตร์ ป3 เทอม2 ปลายภาคชุด 1

watana's picture

แบบฝึกหัดวิทย์ ป.3

ชีวิตสัมพันธ์ (@12/6/53)

จงใส่เครื่องหมาย ถูก หน้าข้อ ถูก   และใส่เครื่องหมาย ผิด หน้าข้อ ผิด

............ 1. ลักษณะของพ่อแม่ที่ปรากฏในรุ่นลูกเป็นลักษณะเด่น

............ 2. สีผมและสีผิวไม่สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้

.............3. ลักษณะด้อยทางพันธุกรรมมักจะแสดงออกในรุ่นหลาน

.............4. อารมณ์ นิสัย และพฤติกรรม สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้

.............5. พืชมีการถ่ายทอดทางพันธุกรรมเช่นเดียวกันสัตว์

Syndicate content