เฉลยแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป1 29,3-4-5/08/2553 (1/2553)