แบบฝึกหัดภาษาไทย ป.1

watana's picture

ให้ทำเครื่องหมายทับข้อที่ถูกต้อง

๑. ข้อใดอ่านออกเสียงสระเดียวกันกับคำว่า "เดิน"

ก. เลน               ข.บ้าน                 ค.เกิด

๒. ข้อใดอ่านออกเสียงสระเดียวกันกับคำว่า "อย่าง"

ก.สอง                ข.มะลิ                  ค.หญ้า

๓. ข้อใดอ่านออกเสียงสระเดียวกันกับคำว่า "อยาก"

ก.หยาก            ข.หยาบ              ค.ยาก

๔. ข้อใดอ่านออกเสียงต่างจากพวก

ก.ย่า               ข.อยู่               ๓.อย่า

๕.ข้อใดอ่านออกเสียงสระต่างจากคำอื่น 

ก.สด               ข.ปลด               ค.ปลวก

๖. ข้อใดอ่านออกเสียงสระต่างจากคำว่า "ปลวก"

ก.บัว          ข.สวย              ค.ปรับ

เฉลย  ค,ค,ก,ข,ค,ค

 

จงขีดเส้นใต้คำที่ผิดและแก้ไขให้ถูกต้อง

1.มะเขือ         มะละ         มะขาม            แก้ใหม่..................................

2. ทะเล         อะไร         ตะกล้า             แก้ใหม่..................................

3. ศรีษะ        นาฬิกา        กีฬา              แก้ใหม่..................................

4.อยู่ใกล้       น้ำไหล        ไฟฟ้า           แก้ใหม่.................................. 

5. เนื้อปลา      เหงื่อไหล      ไข่เหา         แก้ใหม่..................................

6.ตำบน         ละคร           เงินทอง          แก้ใหม่..................................

7.การงาน       กุญแจ         พยาบาล        แก้ใหม่.................................. 

8.บันไต         สงสาน         ดนตรี           แก้ใหม่..................................

9. วิญญาณ      ของขวัญ     บุณคุณ           แก้ใหม่..................................

10.ต้นตาล       อาหาร        อังคาร          แก้ใหม่..................................

เฉลย 1มะระ 2ตะกร้า 3 นาฬิกา 4 --5เหงื่อไหล  6ตำบล 7-- 8 สงสาร 9--10--

 

จงเดิมคำในช่องว่าง

1.น้อย ..............กระต่าย

ก.เลียง           ข.ฌลี่ยง             ค.เลี้ยง

2. เขาจอด ...............ที่หาดทราย

ก.เรือ            ข.เรื่อ                               ข.เรื้อ

3.ชาวนาชอบ ..............งอบ

ก.ใส           ข.ใส่                ค.ใส้

4. ข้อใดสะกดคำได้ถูกต้อง

ก. รัง อ่านว่า รอ-อะ-งอ- จัว      ข.จง อ่านว่า โจะ-จอ-งอ-จง    ค.เก็ง อ่านว่า งอ-เอะ-กอ-เก็ง

6.คำในข้อใดอ่านออกเสียงเหมือนคำว่า "ปืน"

ก.เสียง              ข.ยืน           ค.เรื่อง

7. คำในข้อใดมีเสียง เ ทุกคำ

ก.เกสร          ข.เกเร                   ค.จำเป็น

8.คำในข้อใดมีสาระต่างจากพวก

ก.ใส่เสื้อ           ข.ในเรือ             ค.ถูกใจ

9.ลูกหมาเจอลูกไก่จิกเป็นอาหาร ลูกหมาวิ่งไล่ ลูกไก่ตกใจ ไปหาแม่ไก่ที่กอหญ้าข้อความนี้มีสระกี่คำ

ก. 3             ข.4                     8.5

 

เฉลย  ค. ก.ข.ก.ข,ข,ค,ค