แบบฝึกหัดวิทย์ ป.1 (31 ก.ค.53)

watana's picture

แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.1 เรื่องพืช

เติมคำตอบลงในช่องว่าง

1. รากมีหน้าที่ ..........................................................................

2. ลำต้นมีหน้าที่ ..........................................................................

3. ใบมีหน้าที่ ..........................................................................

4. ดอกมีหน้าที่ ..........................................................................

5. ผลและเมล็ดมีหน้าที่ ..........................................................................

จงเติมพืชที่กำหนดลงในตาราง

ผักกาด      เงาะ       กล้วยไม้    มังคุด     ลำไย     ทุเรียน   มะลิ

กุหลาบ      กะหล่ำปลี      เฟิร์น     ต้นหอม   คะน้า   องุ่น   ข่า  ว่าน

พืชสวนครัว พืชไม้ผล พืชไม้ประดับ
     
     
     
     
     

จงกากบาทข้อที่ถูกต้อง

1. พืชในข้อใดเป็นพืชน้ำทั้งหมด

ก. ผักบุ้ง ตะไคร้         ข.จอก  แหน          ค.พลูด่าง กล้วยไม้

2. ส่วนใดของพืชที่งอกลงดิน หรือในน้ำ

ก.ราก          ข.ลำต้น              ค.ใบ

3.ส่วนใดของพืชที่ห่อหุ้มเมล็ดเอาไว้

ก.ใบ              ข.ดอก                ค.ผล

4.ใบของพืชส่วนใหญ่มีสีอะไร

ก.เหลือง               ข.เขียว                 ค.น้ำตาล

5.ข้อใดเป็นพืชที่ขึ้นบนดิน

ก.ผักกระเฉด         ข.กาฝาก              ค.พริก

6.พืชใช้ก๊าซใดในการปรุงอาหาร

ก.ไนโตรเจน           ข.ออกซิเจน            ค.คาร์บอนไดออกไซด์

7. ถ้าขาดน้ำพื้ชจะเป็นอย่างไรเป็นอันดับแรก

ก.ใบร่วง          ข.ใบเหี่ยว            ค.ตาย

8.พืชใดที่ขึ้นบนต้นไม้อื่น

ก.กาฝาก              ข.กล้วยไม้         ค.พริก

9.นักเรียนจะช่วยลดอากาศเป็นพิษได้อย่างไร

ก.ขุดบ่อน้ำ         ข.ทิ้งขยะลงเม่น้ำ             ค.ปลูกต้นไม้