แบบฝึกหัดสังคมศึกษา ป.1

watana's picture

วันที่ 17/6/53   จงเติมคำลงในช่องว่าง

1. พระรัตนตรัยหมายถึงแก้ว ........................................ได้แก่

     1.1..................... หมายถึง พระพุทธเจ้า

     1.2พระธรรม หมายถึง ................................................................

     1.3พระสงฆ์ หมายถึง ...................................................................

2. พระพุทธเจ้าประสูติที่ ...................................................................

3.พระบิดาขอวพระพุทธเจ้าคือ ...........................................................

4.พระพุทธเจ้าออกบวชเมื่ออายุ ...............พรรษา

5.พระพุทธเจ้าปรินิพพานเมื่อายุ .......................พรรษา

6.ญาติฝ่ายแม่มีใครบ้าง...............................................................

7.อาเป็น .............................................................

8.คุณยายเป็น .......................................................

9.ใครมีหน้าที่หารายได้มาเลี้ยงครอบครัว .............................................

10.หน้าที่ที่นักเรียนควรช่วยพ่อแม่มีอะไรบ้าง

    ...............................................................................

     ...............................................................................

     ...............................................................................

เฉลย ๑. 3 ประการ  ๒.พระพุทธ/คำสอนของพระพุทธเจ้า/ผู้เผยแพร่  ๓.สวนสุมพินีวัน  ๔.29 ๕.80

๖.น้า.ยาย ๗. น้องของพ่อ ๘.แม่ของแม่  ๙.พ่อ